КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ АГЕНТСТВОСУНУН ОТЧЕТТОРУ